031/638-270 info@expert-doo.hr

Projektiranje

Projektiranje 

expert d.o.o. projektiranje

ANALIZA PROJEKTNOG ZADATKA

Prije zvaničnog početka projektiranja, potrebno je za svaku pojedinu parcelu istražiti mogućnosti i ograničenja prilikom projektiranja, a oni ovise o prostorno planskoj dokumentaciji za svaki pojedini grad i općinu.

Ovaj prvi korak je nužan, a da bi točno znali da li će Vaš planirani projekat ostati samo želja na papiru ili ćemo za isti ishoditi i potrebnu dokumentaciju za gradnju.

Kada utvrdimo sve potrebna parametre za gradnju krećemo u proces projektiranja objekta, prema fazama

IDEJNO RJEŠENJE

potrebno za ishođenje posebnih uvjeta za građenje

GLAVNI PROJEKT

potreban za ishođenje Građevinske dozvole ili za izvođenje bez akta za građenje

To je skup međusobno usklađenih projekata kojima se daje tehničko rješenje građevine i dokazuje ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu

PROJEKTI IZVEDENOG STANJA

izvedbeni projekt građevine sa svim ucrtanim izmjenama i dopunama sukladno stvarno izvedenim radovima. Investitor, odnosno njegov pravni sljednik dužan ga je čuvati za sve vrijeme dok građevina postoji.

IDEJNI PROJEKT

potreban za ishođenje Lokacijske dozvole i/ili kada investitor to zahtjeva

 Čine ga međusobno usklađeni nacrti i dokumenti kojima se daje idejno -tehničko rješenje te smještaj građevine na građevnoj čestici, na odgovarajućoj posebnoj geodetskoj podlozi

IZVEDBENI PROJEKT

potreban za izvođenje, kojima se razrađuje tehničko rješenje dano glavnim projektom

SNIMAK POSTOJEĆEG STANJA

evidentiranje zatečenog stanja građevine s arhitektonsko- građevinskog, konstrukterskog i instalaterskog aspekta.

 

U suradnji s našim partnerima pružamo usluge projektiranja za sve strukovne odrednice što daje kompletnu sliku idejnog rješenja te razrade projektne dokumentacije za sve tipove građevina.

STRUKOVNE ODREDNICE

 • Arhitektonski projekt
 • Građevinski projekt -konstrukcije
 • Građevinski projekt- vodovoda i odvodnje
 • Projekt elektrotehničkih instalacija
 • Projekt solarnih panela
 • Strojarski projekt (grijanje, hlađenje, ventilacija)
 • Projekti niskogradnje (ceste, manipulativne površine, parkirališta

TIPOVI GRAĐEVINA

 • obiteljske kuće
 • poslovne zgrade
 • javne zgrade
 • stambeno – poslovne zgrade
 • poljoprivredne građevine
 • industrijske građevine
 • zgrade kulturne baštine

ELABORATI KOJI PRETHODE IZRADI GLAVNIH PROJEKTA:

 

 • Geodetski elaborat
 • Elaborat zaštite na radu
 • Elaborat zaštite od požara