Legalizacija objekta je ishođenje odgovarajućeg akta (Rješenje o izvedenom stanju) kojim se bespravno izgrađeni objekt legalizira.

Otvara se novi rok za podnošenje zahtjeva za legalizaciju do 30.06.2018.g.

Nezakonito izgrađena zgrada

je zgrada ili rekonstruirani dio postojeće zgrade izgrađena bez akta kojim se odobrava građenje, odnosno protivno tom aktu, vidljiva na digitalnoj ortofoto karti u mjerilu 1:5000 Državne geodetske uprave izrađenoj na temelju aerofotogrametrijskog snimanja RH započetog 21. lipnja 2011. (DOF5/2011),

Na zgradi trebaju biti izvedeni najmanje grubi konstruktivni građevinski radovi (temelji sa zidovima, odnosno stupovima s gredama i stropom ili krovnom konstrukcijom) sa ili bez krova, najmanje jedne etaže.

Osim zgrada, ovim Zakonom ozakonjuju se i građevine u funkciji zgrade (silos, vodosprema, septička jama, bazen, potporni zid i druge građevine) te se ozakonjuje zajedno sa zgradom.

download

Omogućuje se legalizacija nezavršenih zgrada (minimalno temelji + zidovi + strop ili krov) i izvan građevinskih područja. Omogućuje se legalizacija u obalnom pojasu bez dodatnih uvjeta, te također na vrijednom poljoprivrednom zemljištu.

 

Stručni tim tvrtke Expert d.o.o. nudi kompletnu uslugu legalizacije po povoljnim cijenama!

 

Kategorizacija nezakonito izgrađenih zgrada

 

1. Zahtjevna zgrada

Potrebna dokumentacija:

 • geodetska snimka izvedenog stanja, odnosno kopije katastarskog plana ako je nezakonito izgrađena zgrada evidentirana na katastarskom planu
 • arhitektonska snimka izvedenog stanja nezakonito izgrađene zgrade

kod od javne namjene*:

 • Zahtjevu za donošenje rješenja o izvedenom stanju za nezakonito izgrađenu zgradu javne namjene bez obzira na njezinu površinu podnositelj zahtjeva, prilaže izjavu ovlaštenog arhitekta te ovlaštenih inženjera građevinarstva, elektrotehnike i strojarstva da nezakonito izgrađena zgrada ispunjava bitni zahtjev sigurnosti u korištenju i bitni zahtjev zaštite od požara prema propisima koji su važili u vrijeme kada je zgrada građena ili prema važećim propisima, ako se radi o završenoj zgradi, odnosno njezinom dijelu.

* Zgrada javne namjene je zgrada namijenjena: obavljanju poslova, odnosno djelatnosti u području društvenih djelatnosti (odgoja, obrazovanja, prosvjete, znanosti, kulture, sporta, zdravstva i socijalne skrbi), radu državnih tijela i organizacija, tijela i organizacija lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravnih osoba s javnim ovlastima, banaka, štedionica i drugih financijskih organizacija, međunarodnih institucija, gospodarskih, strukovnih i građanskih komora i drugih udruga, vjerskih zajednica, putnicima u javnom prometu te korisnicima poštanskih i elektroničkih komunikacijskih usluga.

 

2. Manje zahtjevna zgrada

 • Zgrada čija građevinska (bruto) površina nije veća od 400 m2
 • Zgrada za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti, čija građevinska (bruto) površina nije veća od 1000 m2

Potrebna dokumentacija:

 • geodetska snimka izvedenog stanja odnosno kopije katastarskog plana ako je nezakonito izgrađena zgrada evidentirana na katastarskom planu
 • snimka izvedenog stanja nezakonito izgrađene zgrade

 

3. Jednostavna zgrada

 • Zgrada čija građevinska (bruto) površina nije veća od 100 m2
 • Zgrada za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija građevinska (bruto) površina nije veća od 400 m2

Potrebna dokumentacija:

 • geodetska snimka izvedenog stanja odnosno kopije katastarskog plana ako je nezakonito izgrađena zgrada evidentirana na katastarskom planu
 • snimka izvedenog stanja nezakonito izgrađene zgrade

 

4. Pomoćna zgrada

 • Nezakonito izgrađena pomoćna zgrada u funkciji osnovne zgrade, koja ima jednu etažu i čija tlocrtna površina nije veća od 50 m2

Potrebna dokumentacija:

 • kopije katastarskog plana
 • akt na temelju kojega je osnovna zgrada izgrađena ili drugi dokaz da je osnovna zgrada zakonito izgrađena.

 

Zašto je potrebno ozakoniti objekt?

Zakonom je definirani konačan rok za legalizaciju, a nakon tog datuma objekti će se ili rušiti ili će ih država legaizirati na račun vlasnika nekretnine. Osim toga, bez legalnog objekta nije moguće dobiti kredit zbog zabilježbe u zemljišnoknjižnom izvadku da za građevinu nije priložena građevna i uporabna dozvola. Ukoliko objekt nije legaliziran ne može se provesti etažiranje, podjela imovine, rekonstrukcija i nadogradnja.

Nadležno upravno tijelo dužno je u roku od 30 dana od uredno podnesenog zahtjeva izdati rješenje o izvedenom stanju. Prije donošenja rješenja nadležno upravno tijelo dužno je stranki pružiti mogućnost uvida u spis predmeta radi izjašnjenja.

 

Stranka u postupku donošenja rješenja o izvedenom stanju je:

 • podnositelj zahtjeva za donošenje tog rješenja,
 • vlasnik i nositelj drugih stvarnih prava na čestici zemljišta na kojoj se nalazi nezakonito izgrađena zgrada,
 • vlasnik i nositelj drugih stvarnih prava na čestici zemljišta koja neposredno graniči sa česticom zemljišta i
 • jedinica lokalne samouprave na čijem se području nalazi nezakonito izgrađena zgrada.

Stranka u postupku se poziva za uvid u spis radi izjašnjenja dostavljanjem na oglasnoj ploči nadležnog upravnog tijela na čijem se području nalazi zgrada za koju je zatraženo donošenje rješenja o izvedenom stanju.

Strankama koje se nisu odazvale pozivu za uvid u spis predmeta radi izjašnjenja, rješenje o izvedenom stanju dostavlja se javnom objavom na oglasnoj ploči nadležnog upravnog tijela na čijem se području nalazi zgrada za koju je doneseno rješenje.

 

Važno je napomenuti

Rješenje o izvedenom stanju ne može se donijeti za nezakonito izgrađenu zgradu u vezi s kojom je u tijeku sudski spor pokrenut prije podnošenja zahtjeva za donošenje tog rješenja povodom tužbe za zaštitu vlasništva ili drugog stvarnog prava u vezi s tom zgradom ili zemljištem na kojemu je izgrađena, ako to stranka istakne i dokaže prije donošenja rješenja.

Postupak donošenja rješenja o izvedenom stanju za zgradu prekida se do okončanja sudskog spora. Stranka koja se nije odazvala pozivu za uvid u spis predmeta radi izjašnjenja ne može zbog toga tražiti obnovu postupka.

 

Završena zgrada, odnosno završeni dio zgrade za koju je doneseno rješenje o izvedenom stanju:

smatra se u smislu posebnog zakona postojećom građevinom, može se sukladno posebnim propisima rabiti, rekonstruirati, priključiti na komunalne vodne građevine, elektroenergetsku mrežu i drugu infrastrukturu, za obavljanje djelatnosti u istoj može se izdati rješenje prema posebnom zakonu, može izdati potvrda da njezin posebni dio predstavlja samostalnu uporabnu cjelinu.

Nakon dobivenog Rješenja o izvedenom stanju potrebno je zgradu upisati u katastar, ako ona već nije upisana.

Katastarski ured evidentira završenu zgradu, odnosno njezin završeni dio u katastarskom operatu sukladno posebnom propisu kojim se uređuje katastar ako je za tu zgradu, odnosno njezin dio doneseno rješenje o izvedenom stanju. (Nezavršena zgrada, odnosno njezin nezavršeni dio evidentira se nakon što se završi).

Nadležni sud prilikom upisa zgrade ili njezinog rekonstruiranog dijela u zemljišnu knjigu po službenoj dužnosti u posjedovnici zemljišne knjige stavlja zabilježbu da je priloženo rješenje o izvedenom stanju uz navođenje naziva i oznake tog akta.

 

Ako ste podnijeli zahtjev za legalizaciju, a još niste pronašli projektanta koji će vam izraditi projektnu dokumentaciju, kontaktirajte nas!

 

REFERENCA:

 • Odrađeno preko 700 legalizacija svih kategorija zgrada

O POSLOVANJU


 • EXPERT d.o.o.
 • MB: 030048367
 • OIB: 89249500835
 • IBAN ERSTE: HR70 2402 0061 1006 2944 4
 • IBAN PBZ: HR84 2340 0091 1106 63364
 •  
 • RADNO VRIJEME: 7:30 - 15:30 h

KONTAKT I LOKACIJE


 • URED NAŠICE
 • Trg dr. Franje Tuđmana 15 / I /1,
 • 31 500 Našice
 • Tel: 031 / 638 - 270
 • Fax: 031 / 638 - 275
 • E-mail: angelina@expert-doo.hr
 • E-mail: gorana@expert-doo.hr
 • URED DONJI MIHOLJAC
 • Trg A.Starčevića 4,
 • 31 540 Donji Miholjac
 • Tel: 031 / 361 - 080
 • Fax: 031 / 361 - 080
 • E-mail: info@expert-doo.hr
EXPERT d.o.o. © 2015